ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor

pentru anul 2011

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 noiembrie 2010

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Luând în considerare prevederile:

              - art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,

  - art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

              -art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 343/2006, OUG nr. 91/2008, HG nr. 956/2009 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile începand cu anul 2011, precum şi HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

        Analizând Nomenclatura stradală, precum şi Planul urbanistic general al municipiului Vatra Dornei,

        Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2011  în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

        În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c şi art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

    ART. 1  Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2011, după cum urmează:

        a) nivelurile stabilite în sume fixe conform reglementărilor legale sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale conform Hotărarii Guvernului nr. 956/2009 privind aprobarea nivelului pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile începand cu anul 2011, constituind anexa nr. 1;

        b) în cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1%  la valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform Cap. II din anexa nr. 1;

        c) cota de impozit  pe clădiri proprietatea persoanelor juridice care au efectuat reevaluarea clădirilor cu data de 01.01.2008  sau care au dobândit clădirile începând cu data de 01.01.2008 prevăzută la art. 253, alin. 2 – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare se stabileşte la 1,3 % ;

        d) cota de impozit pe clădiri la persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare cu 1 ianuarie 2008, prevăzută la art. 253 alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal modificat de Ordonanţa de Urgenţă nr. 83/2004, se stabileşte la 10 %;

        e) pentru clădirile proprietate publică  sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri – prevăzute la alin. c), d);

         f) pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale,  concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren;

        g) cota de impozit pe spactacol prevăzut la art. 274 alin. (1) şi (2) este egală cu:

           - cota de 2% în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altanifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice alttiţie sportivă internă sau internaţională;

          - cota de 5% în cazul oricei alte manifestări artistice decat cele enumerate mai sus;

        h) cota de 3% pentru  taxa de reclamă şi publicitate prevăzută la art. 270 alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

        i) cota de 3 %  pentru taxa hoteliera prevăzută la art. 279 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul  fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 3 %  şi se aplică la tariful  de cazare numai pentru o singură noapte de cazare, indiferent de perioada  de cazare.

 

    ART. 2  Bonificaţia prevazută pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi impozitul pe mijlocul de transport, de către persoanele fizice, până la data de 31 martie inclusiv, prevăzută la art. 255 alin. 2, art. 260 alin. 2, art. 265 alin. 2 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum urmează:

    a) în cazul impozitului pe clădiri, la  5%;

    b) în cazul impozitului pe teren, la  5%

    c) în cazul impozitului pe mijlocul de transport, la  5%.

 

    ART. 3 (1) Majorarea anuală prevazuta la art. 287 din Legea nr. 571/2003, se stabileşte după cum urmează:

    a) în cazul impozitului pe clădiri, cota de majorare specificată în anexa nr. 1 – cap.II;

    b) în cazul impozitului pe teren, cota de majorare specificată în anexa nr. 1 – cap. III;

    c) în cazul impozitului pe mijlocul de transport prevăzută la art. 263, alin. 2, 6 şi 7 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completile ulterioare, cota de majorare specificată în anexa nr. 1 - cap. IV;

    d) în cazul taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor – cota de majorare 0% anexa nr. 1 - cap. V;

    e) în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate cota de majorare specificată în anexa nr. 1 – cap. VI;

    f) în cazul impozitului pe spectacole cota de majorare 0 % anexa nr. 1 – cap. VII;

   g) în cazul altor taxe locale, cota de majorare specificată în anexa nr. 1 – cap. X.

                (2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin. (1) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1.

 

    ART. 4 (1) Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit cod CAEN 5610 – resturante fost 5530 şi CAEN 5630 baruri fost 5540, datorează bugetului local o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, conform cap. V, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

                  (2) Taxa pentru vizarea anuală a autorizaţiei prevăzute la alin. (1) se achită în două rate, respectiv: 31 martie şi 30 septembrie, cu excepţia unităţilor noi, care vor achita integral, după aprobarea eliberării autorizaţiei, dar nu mai tarziu de 5 zile de la solicitare. Pentru neachitarea taxei la termenele stabilite, contribuabili datorează majorări de întârziere, conform prevederilor legale.

                (3) Desfăşurarea de activităţi economice şi a altora similare, precum şi activităţi prevăzute la alin. (1) fără autorizaţie/viză anuală emisă de primar, inclusiv nerespectarea condiţiilor prevăzute de lege, se sancţionează de organele de control cu amenda prevăzută la Cap. XIII – Sancţiuni, conform prevederilor art. 294 alin. (3), alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    ART. 5 Pentru determinarea impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice pentru anul 2011, se aplică zonarea municipiului Vatra Dornei descrisă în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

   ART. 6  Se aprobă taxele speciale şi cuantumul lor pentu anul 2011, potrivit anexei nr. 3.

 

   ART. 7 Se aprobă nivelul  chiriilor, tarifelor şi taxelor altele decât cele prevăzute la anexa 1, după cum urmează:

 - chiriile pentru folosirea terenurilor din domeniul public şi privat - anexa nr.4.

 - chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă - anexa nr. 5.

 - tarifele pentru  prestări servicii sunt cele prevăzute în anexa nr.6.

 

   ART. 8 Se aprobă regulamentul privind eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate prevăzută la art. 268 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare pe raza administrativă a municipiului Vatra Dornei şi regulamentul de instituire şi  administrare a  taxei de  promovare turistica in statiunea Vatra Dornei prevăzute în anexa nr. 7.

 

  ART. 9  Anexele nr. 1 – 7 fac parte integrantă din prezenta hotărare.

 

  ART.11 Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, pe site-ul primăriei municipiului Vatra Dornei, cat şi prin presa locală, prin grija secretarului municipiului Vatra Dornei.

 

  ART.12 Prevederile prezentei hotărâri se vor aplica începând cu 01.01.2011 şi vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului prin serviciile de specialitate.

 

  ART.13 La data intrării în vigoare a prezentei hotărari, Hotărarea Consiliului Local a municipiului Vatra Dornei nr. 182  din 18.11.2009 si nr. 63 din 30.07.2010, art.1 îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 noiembrie 2010

NR.134