ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

Privind completarea alin. 5.2 din anexa 1 la  HCL nr. 79/2010 privind aprobarea  actului constitutiv al SC Ecologica Vatra Dornei SRL  

Consiliul Local al Municipiului  Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 noiembrie 2010

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În temeiul prevederilor din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice precum şi  Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile  din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinul Institutului National de Statistica nr.337/2007;

                     În baza art.36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct.14, art.45 şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1: Se aprobă completarea alin. 5.2 din anexa 1 la HCL nr. 79/2010 privind aprobarea Actului Constitutiv al S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L. cu următoarele activităţi:

-         3700- colectarea şi epurarea apelor uzate (vidanjare)

-         3812- colectarea deşeurilor periculoase

-         3822- tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase (colectarea deşeurilor electronice şi electrocasnice)

 Art.2.   Se împuterniceşte domnul director Vasile Ungureanu să efectueze toate demersurile legale la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.

                    Art.3. SC Ecologica Vatra Dornei SRL va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

30 noiembrie 2010

NR.135