ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă către Moroşan Ioan, strada Nichituşeni nr. 2, în vederea refacerii locuinţei afectate de incendiu

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 2000 lei,  ajutor de urgenţă pentru  refacerea  locuinţei afectate de incendiu din strada Nichituşeni nr. 2, proprietatea lui Moroşan Ioan.

          Art. 2 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 noiembrie 2010

NR.136