ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2011

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 noiembrie 2010

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

 În temeiul prevederilor:

- art. 23 alin. (1) lit. a) - g) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

- cap. III – Elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din administraţia publică locală din Ordinul nr. 7.660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;

- art. 6, lit a), art. 7 şi art. 17, alin. (1) din Hotărârea nr. 611/ 2008 (actualizată) pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

- avizul  nr. 504152/09.11.2010 al  Agentiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ;

          În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.a, şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2011, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului, prin compartimentul Resurse Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 noiembrie 2010

NR.137