ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRĀRE

Privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor ANL, pentru titularii de contracte de īnchiriere ce au īmplinit vārsta de 35 de ani, conform art.8 alin.4 lit.a din Legea nr.152/1998, republicată cu modificările şi completările ulterioare

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, īntrunit īn şedinţă ordinară īn data de 30 noiembrie 2010

 

Avānd īn vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

In baza dispoziţiilor art.8 alin.4, lit.a din Legea nr.152/1998, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art.31 din Legea locuinţei nr.114/1996, precum şi art.19^4 alin.2  din Normele metodologice pentru punerea īn aplicare a Legii nr.152/1998;

            Īn temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, alin.6 lit.a pct.19, art.45 alin.1, art.47, art.49 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare:

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă cuantumul chiriei aferentă locuinţelor ANL, pentru titularii de contracte de īnchiriere ce au īmplinit vārsta de 35 de ani, conform art. 8 alin.4, lit.a din Legea nr.152/1998,  republicată cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei ce face parte integrantă din proiect.

Art.2 Primarul municipiului, prin Compartimentul locativ,  va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 noiembrie 2010

NR.138