ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

Privind completarea art.2 din contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare şi ecologizare din municipiul Vatra Dornei către SC Ecologica Vatra Dornei SRL, aprobat prin   HCL nr. 112/2010

Consiliul Local al Municipiului  Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 noiembrie 2010

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În temeiul prevederilor din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile  din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, ale HCL nr. 112/2010;

                     În baza art.36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct.14, art.45 şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1: Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare şi ecologizare din municipiul Vatra Dornei către S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L., aprobat prin HCL nr. 112/2010, se completează, după art.2, cu art.2^1, având următorul conţinut:

,, art.2^1 Lucrările /serviciile prestate pentru municipiul Vatra Dornei de către SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL vor fi executate pe bază de comandă emisă de către reprezentanţii primarului” .

          Art.2. Primarul, prin serviciile de specialitate şi SC Ecologica Vatra Dornei SRL va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 noiembrie 2010

NR.140