ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind darea în folosinţă gratuită  a imobilului Băii publice către Asociaţia Pensionarilor Dorna 2003

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava,

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile  art. 17 din Legea nr. 213/1998 cu modificările şi completările ulterioare, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

          În temeiul dispoziţiilor  art. 124, art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.(5) lit.”a”, alin. (2) lit. “d” şi alin.(6) lit.”a”  pct.2,  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

           Art. 1 Se aprobă darea  în folosinţă gratuită a imobilului băii publice către Asociaţia Pensionarilor Dorna 2003, pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitate de prelungire conform legii.

           Art. 2 Contravaloarea utilităţilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii va fi suportată de către beneficiar.

          Art. 3 Cu data prezentei se revocă HCL nr. 121/15.10.2010.

          Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri şi DADP va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 noiembrie 2010

NR.141