ROMĀNIA

                                            JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada

15 noiembrie 2010 – 15 aprilie 2011

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, īntrunit īn şedinţă ordinară īn data de 30 noiembrie 2010

Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Īn conformitate cu prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordinului nr. 110/2007 pentru aprobarea Regulamentului –cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare secţiunea a 7-a, art. 59-69;

Īn temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „d" , alin. (6) lit. ,,a”, pct. 14, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală-Republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Planul de deszăpezire pentru perioada 15 noiembrie 2010 – 15 aprilie 2011, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

Vatra Dornei

30 noiembrie 2010

NR.142