ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordul Consiliului local  pentru atribuirea  în folosinţă gratuită  a unei suprafeţe de teren de 2000 mp situat în str. Unirii f.n. în vederea construirii unui Centru de Colectare Publică pentru deseurile  provenite din bazinul Dornelor

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.11.2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr.213/1998  privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.(5) lit.”a”,art. 124,  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art. 1 Se aprobă atribuirea  în folosinţă gratuită  a unei suprafeţe de teren de 2000 mp situat în str. Unirii f.n., proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei , în vederea construirii unui Centru de Colectare Publică pentru deseurile  provenite din bazinul Dornelor în cadrul proiectului ,, Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”.

          Art. 2 HCL nr. 106/2008 se modifică în mod corespunzător.

         Art. 3 Primarul municipiului,  prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 noiembrie 2010

NR.145