ROMÂNIA                                               

JUDEŢUL   SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI          

 

HOTĂRÂREA

privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 7.000.000 lei

 

Consiliul Local al Municipiului  Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 6 decembrie 2010

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

           Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

           Ţinând seama de prevederile din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,

    Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, prevăzute în anexa la prezenta,

    În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2),  precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

    ART. 1

    Se aprobă contractarea şi garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 7.000.000 lei, cu o maturitate de 25 ani.

    ART. 2

    Contractarea şi garantarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, prevăzute în anexa la prezenta.

    ART. 3

    Din bugetul local al municipiului Vatra Dornei se asigură integral plata:

    a) serviciului anual al datoriei publice locale;

    b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;

    c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.

 

 

  ART. 4

    (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a municipiului Vatra Dornei următoarele date:

    a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

    b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

    c) gradul de îndatorare a municipiului Vatra Dornei;

    d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

    e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

    f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

    (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

    ART. 5

    Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Vatra Dornei

    ART. 6

    Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului munuicipiului Vatra Dornei în termenul prevăzut de lege, primarului munuicipiului Vatra Dornei şi prefectului judeţului Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în presa locală, afişier, precum şi pe pagina de internet www.vatra-dornei.ro.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CHIRUŢĂ VASILE

 

 

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

6 DECEMBRIE 2010

NR. 147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 LA HCL NR. 147/2010

 

Investiţiile publice de interes local, care vor fi cofinanţate din credit

 

I.                    Refacere si dezvotarea infrastructurii de turism in parcul balnear Vatra Dornei –  5.975.941 lei

II.                  Extindere si modernizare retele de apa uzata menajera si pluviala in statiunea turistica Vatra Dornei in vederea atingerii standardelor UE - 1.024.059 lei