ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Suceava a terenului în suprafaţă de 2000 mp, pentru construcţia obiectivului de investiţii,, Centru de Colectare Publică” , aferent proiectului ,, Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava,

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr.213/1998  privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.(5) lit.”a”,art. 124,  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă darea   în administrarea Consiliului Judeţean Suceava a  terenului în suprafaţă  de 2000 mp, pentru construcţia obiectivului de investiţii ,,Centru de Colectare Publică”, aferent proiectului ,, Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”, teren identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art. 2 Obiectivul de investiţii,,Centru de Colectare Publică” se va construi pe terenul care se află în domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect.

         Art. 3 HCL nr. 106/2008 se modifică în mod corespunzător.

         Art. 4 Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte domnul Ioan Moraru, primarul municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava.

         Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului municipiului şi va fi transmisă către Instituţia Prefectului- Jud. Suceava şi Consiliului judeţean Suceava.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

VASILE CHIRUTA 

                                                    Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

Vatra Dornei

21 Decembrie 2010

NR.149