ROMÂNIA                                

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  sumelor necesare organizării  Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a IV-a

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 11 martie 2010

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.1, 4,5, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

      Art.1 Se aprobă alocarea sumei de  2000 lei  necesară organizării şi desfăşurării Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a IV-a.

     Art. 2 Suma alocată va fi suportată din bugetul local.

     Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul Buget Contabilitate,  Casa de cultură şi Compartimentul administrativ  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE          

    

 Contrasemnează                                                                                                                                                              

                                                                                                                        p.Secretar municipiu

Rodica Albei

Vatra Dornei

11.03.2010

NR. 15