ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind aprobarea deschiderii unui cont curent in lei, la UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.,in vederea derularii operatiunilor bancare din creditul- linie de finanţare în cuantum de 7.000.000 lei

 

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei,  judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 21 decembrie 2010

       

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          În conformitate cu prevederile art.59 alin.2 Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ;

          Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.147/06.12.2010 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile externe in valoare de 7.000.000 lei;

       În temeiul dispoziţiilor art. 3 alin.1, art.36 alin (2) lit. b, alin (4) lit.b precum si  art.45 alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTARASTE:

 

      Art.1 Se aproba deschiderea unui cont curent in lei, la UNICREDIT TIRIAC BANK S.A., in vederea derularii operatiunilor bancare din creditul- linie de finanţare în cuantum de 7.000.000 lei.

       Art.2 Se imputernicesc persoanele, care vor semna documentele aferente operatiunilor bancare ce se vor derula prin contul curent deschis la UNICREDIT TIRIAC BANK S.A , pe perioada mandatelor, respectiv:

       Art.3 Persoanele desemnate, vor intocmi si semna toate documentele necesare in vederea deschiderii contului si efectuarii operatiunilor bancare din contul respectiv, acestea fiind valabile cu prima si a doua semnatura;

       Art. 4  Primarul municipiului si persoanele imputernicite la art.2, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

VASILE CHIRUTA 

                                                    Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

Vatra Dornei

21 Decembrie 2010

NR.150

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        PROIECT - 3

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind aprobarea deschiderii unui cont curent in lei, la UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.,in vederea derularii operatiunilor bancare din creditul- linie de finanţare în cuantum de 7.000.000 lei

 

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei,  judeţul Suceava,

       

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          În conformitate cu prevederile art.59 alin.2 Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ;

          Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.147/06.12.2010 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile externe in valoare de 7.000.000 lei;

       În temeiul dispoziţiilor art. 3 alin.1, art.36 alin (2) lit. b, alin (4) lit.b precum si  art.45 alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTARASTE:

 

      Art.1 Se aproba deschiderea unui cont curent in lei, la UNICREDIT TIRIAC BANK S.A., in vederea derularii operatiunilor bancare din creditul- linie de finanţare în cuantum de 7.000.000 lei.

       Art.2 Se imputernicesc persoanele, care vor semna documentele aferente operatiunilor bancare ce se vor derula prin contul curent deschis la UNICREDIT TIRIAC BANK S.A , pe perioada mandatelor, respectiv:

       Art.3 Persoanele desemnate, vor intocmi si semna toate documentele necesare in vederea deschiderii contului si efectuarii operatiunilor bancare din contul respectiv, acestea fiind valabile cu prima si a doua semnatura;

       Art. 4  Primarul municipiului si persoanele imputernicite la art.2, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

  Initiator,

Primarul municipiului

Ioan MORARU

                                               

    Avizat de legalitate

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARUL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea deschiderii unui cont curent in lei, la UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.,in vederea derularii operatiunilor bancare din creditul- linie de finanţare în cuantum de 7.000.000 lei

 

            

        Investiţiile publice de interes local, care vor fi cofinanţate din credit sunt cele aflate în etapa finală a execuţiei, respectiv:

1.Refacere si dezvotarea infrastructurii de turism in parcul balnear Vatra Dornei –  5.975.941 lei

2. Extindere si modernizare retele de apa uzata menajera si pluviala in statiunea turistica Vatra Dornei in vederea atingerii standardelor UE - 1.024.059 lei

       Pentru obţinerea şi utilizarea creditului   este  necesar deschiderea unui cont curent in lei, la UNICREDIT TIRIAC BANK S.A., in vederea derularii operatiunilor bancare din creditul- linie de finanţare în cuantum de 7.000.000 lei, precum şi imputernicirea persoanelor, care vor semna documentele aferente operatiunilor bancare ce se vor derula prin contul curent deschis la UNICREDIT TIRIAC BANK S.A , pe perioada mandatelor.

   Contractarea finanţării va fi efectuată după aprobarea  comisiei de avizare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

          Faţă de cele prezentate, vă rog să analizaţi şi să hotărâţi.

Primar

Ioan Moraru

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

NR. 30895/20.12.2010

 

RAPORT

La proiectul de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui cont curent in lei, la UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.,in vederea derularii operatiunilor bancare din creditul- linie de finanţare în cuantum de 7.000.000 lei

 

            

        Din creditul aprobat vor fi cofinanţate investiţiile publice de interes local, după cum urmează:

1.Refacere si dezvotarea infrastructurii de turism in parcul balnear Vatra Dornei –  5.975.941 lei

2. Extindere si modernizare retele de apa uzata menajera si pluviala in statiunea turistica Vatra Dornei in vederea atingerii standardelor UE - 1.024.059 lei

       Pentru obţinerea şi utilizarea creditului   este  necesar deschiderea unui cont curent in lei, la UNICREDIT TIRIAC BANK S.A., in vederea derularii operatiunilor bancare din creditul- linie de finanţare în cuantum de 7.000.000 lei, precum şi imputernicirea persoanelor, care vor semna documentele aferente operatiunilor bancare ce se vor derula prin contul curent deschis la UNICREDIT TIRIAC BANK S.A , pe perioada mandatelor.

   Contractarea finanţării va fi efectuată după aprobarea  comisiei de avizare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

          Faţă de cele prezentate, susţin proiectul de hotărâre în forma prezentată de către iniţiator.

Şef serviciu DSIE

Rodica Albei