ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de măsuri în vederea bunei gospodăriri

a municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 11 martie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.18 din O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” alin. (6) lit. “a”  pct. 9,11şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă Planul de măsuri în vederea bunei gospodăriri a municipiului Vatra Dornei, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.         

            Art. 2  Se numeşte Comisia pentru coordonarea şi urmărirea lucrărilor ce urmează a fi executate, în următoarea componenţă:

Preşedinte:   Ioan Moraru – primar municipiu

Membri:         Mircea Rusu – viceprimar municipiu

                                    Rodica Albei- p. Secretar municipiu

                                    Gheorghe Buzilă– consilier local

                                    Emil Apostoaie – consilier local
                                    Elena Cheşa – consilier local

Tirel Romanică – consilier local

Secretar:      Cătălin Boiarinof – consilier  DSIE

           

Art. 3 Primarul municipiului prin  DADP şi persoanele nominalizate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE                

 Contrasemnează                                                                                                                                                              

                                                                                                                   p.Secretar municipiu

Rodica Albei

Vatra Dornei

11.03.2010

NR. 16

                  

 

 

 

 

 

 

Anexă la_______/__________

 

PLAN DE MĂSURI ÎN VEDEREA BUNEI GOSPODĂRIRI

A MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

Lucrarea

Executant

Termen de execuţie

Responsabili

din partea Primăriei şi alte instituţii

Igienizarea malurilor râurilor Dorna şi Bistriţa şi a pâraielor afluente

DADP

şi Soc.Com.

30.04.2010

caracter permanent

Cătălin Boiarinof

 Ţarcă Vasile

Fîrdea Pantelimon

Societăţile Comerciale

Curăţarea rigolelor stradale

DADP

30.04.2010

caracter permanent

Sass Vasilica

Curăţarea curţilor, căilor de acces şi a spaţiilor dintre blocuri

 Asociaţii de proprietari şi locatarii

30.04.2010

caracter permanent

Ungureanu Vasile

Poliţie Comunitară

Preşedinţii şi Administratorii Asociaţiilor de Proprietari

Curăţarea gurilor de scurgere  a apelor pluviale a şanţurilor şi podeţelor aparţinând domeniului public şi privat

DADP

 şi locatari

30.04.2010

Ungureanu Vasile

Poliţie Comunitară

Paţa Ovidiu

Curăţarea şi igienizarea spaţiilor verzi din domeniul public, inclusiv cimitirul eroilor

DADP

30.04.2010

Ungureanu Vasile

Nacu Marcel

Ţarcă Vasile

 

Văruirea copacilor din domeniul public

DADP

30.04.2010

 Moraru Adrian

Plantarea de puieţi şi arbuşti

DADP

30.04.2010

Viceprimar Mircea Rusu

Nedelea Radu

Repararea şi înlocuirea coşurilor de gunoi stradale, a semnelor de circulaţie şi indicatoarelor stradale

DADP

30.04.2010

Ungureanu Vasile

Lostun Cristina

 

Igienizarea pieţei agroalimentare şi a bazarului

Administraţia Pieţei

30.04.2010

Irimescu Benone

Refacerea aspectului clădirilor instituţiilor publice

DADP

30.06.2010

caracter permanent

Agapi Eugenia

Ungureanu Vasile

Verificarea existenţei şi calităţii drapelelor şi a însemnelor statului şi a municipiului

Comp. administrativ

15.04.2010

Pilug Lăcrămioara

Revizuirea tuturor panourilor publicitare din domeniul public (poziţionare, refacere texte şi imagini, etc.)

DADP

30.04.2010

Ungureanu Vasile

Poliţie Comunitară

Cimpoeş Constantin

Refacerea faţadelor imobilelor proprietate privată

Asociaţiile de proprietari, Soc.com şi proprietari

15.06.2010

Nacu Marcel

Hopulele Zamfira