ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2010

 

Consiliul Local al Municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22 aprilie 2010

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

    Luând în considerare prevederile  din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 6 alin.(1) din Ordinul MAI nr. 132/2007 – pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi a Structurii –cadru a Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2) , lit. “d” , alin. (6) , lit. „a” pct.8, art. 45 şi art. 115 , alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală – republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

            Art. 1 – Se aprobă Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pe teritoriul Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava  pentru anul 2010, întocmit de catre Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Vatra Dornei – conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

            Art. 2 – Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pe teritoriul Municipiului Vatra Dornei va fi actualizat anual.

            Art. 3 – Primarul municipiului, prin compartimentul de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

 

 

                                                               Contrasemnează

                                                            p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

22 aprilie 2010

NR.18