ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea consumului maxim lunar de carburanţi pentru autoturismele din dotarea  Primăriei

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22 aprilie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         Luând în considerare prevederile  din OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative  de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei  publice şi instituţiile publice  ;

            În conformitate cu prevederile  Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.16 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă consumul maxim lunar de carburanţi pentru autoturismele din dotarea primăriei, după cum urmează:

Autoturism

Combustibil

Cantitate- litri/lunar

Cielo-SV 11 PVD

Benzină

300

Logan- B 64 YDZ

motorină

300

 

            Art. 2 Primarul, prin Compartimentul administrativ şi serviciul buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

 

 

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

22 aprilie 2010

NR.19