ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modului de utilizare a fondului de rulment

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 13.01.2010

             Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

              În conformitate cu prevederile art. 58 alin.(2) din Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală - Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

           Art. 1 Se aprobă utilizarea din fondul de rulment  a sumei de 110.000 lei pentru acoperirea temporară golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent.

          Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 NICUŞOR COJOCARU

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

13.01.2010

NR. 2