ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  însuşirea  expertizei tehnice a imobilului Cămin nefamilişti din strada Unirii nr. 115

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22 aprilie 2010

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile  HCL nr. 169/30 octombrie 2009;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”d” şi art. 45, art. 115 alin.(1) lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se însuşeşte expertiza tehnică a imobilului Cămin nefamilişti din strada Unirii nr. 115, întocmit de către SC DESIGN A&T SRL SUCEAVA, expert autorizat Liviu Groll, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Comisia de negociere va proceda la renegocierea preţului de cumpărare.

Art.3.  Art. 2 alin.(1) din HCL nr. 169/30.10.2009 se modifică în mod corespunzător.

Art.4. Primarul municipiului, prin serviciul urbanism, locativ şi serviciul contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

 

 

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

22 aprilie 2010

NR.20