ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării manifestărilor

ocazionate de “Ziua adolescentului”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22 aprilie 2010

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi ale Legii nr.197/1997 privind instituirea Zilei adolescentului;

          În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.d”şi alin.(6) lit“a” pct.4-5, precum şi art 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 rep.-a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1 Se aprobă organizarea manifestărilor prilejuite de “Ziua adolescentului”, în data de 9 mai 2010, la Stadionul municipal.           

          Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 11.000 lei în vederea organizării şi desfăşurării manifestărilor organizate cu ocazia Zilei Adolescentului.

          Art.3 Primarul municipiului, prin Casa de cultură, Clubul sportiv municipal şi serviciul buget-contabilitate  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

 

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

22 aprilie 2010

NR.21