ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind   însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în Str.Chiliei f.n.,  în suprafaţă  de 300 mp

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22 aprilie 2010

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale,

             În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. “e” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep. – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1  Se însuşeşte  raportul de evaluare a imobilului situat în Str.Chiliei f.n.,  în suprafată de 300 mp, întocmit de către SC EVAL CONSULTING SRL,  prevăzut în anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate şi Compartimentul juridic va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

 

 

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

22 aprilie 2010

NR.26