ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea caietului de sarcini privind achiziţia publică de servicii de acordare credite- linie de finanţare în cuantum de 7.000.000 lei, în vederea cofinanţării proiectelor şi programelor de investiţii cu finanţare europeană

 

             Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 22 aprilie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “b” şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă caietul de sarcini privind achiziţia publică de servicii de acordare credite- linie de finanţare în cuantum de 7.000.000 lei, în vederea cofinanţării proiectelor şi programelor de investiţii cu finanţare europeană, prevăzut în anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             

            Art. 2 Primarul municipiului, prin DSIE şi serviciul buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

 

 

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

22 aprilie 2010

NR.27