ROMÂNIA                                

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2010

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 21.01.2010

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.5,6, precum şi art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Programul în vederea organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2010 conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 180.000 lei  necesară organizării şi desfăşurării manifestărilor specifice Serbărilor Zăpezii 2010.

Art.3 Suma alocată conform art. 2 va fi suportată astfel:

a)     din bugetul local- 120.000 lei

b)      surse atrase- 60.000 lei

Art.4 Primarul municipiului,  prin Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul administrativ, Casa de cultură, Serviciul de promovare a turismului şi Salvamont vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                    CHIRUŢĂ VASILE                          Contrasemnează

p.Secretar municipiu

Rodica Albei

Vatra Dornei

21.01.2010

NR. 3