ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor financiar pentru Paţa Gheorghe în vederea publicării unui volum de proză

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22 aprilie 2010

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.4 precum  şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă acordarea din bugetul local a unui ajutor financiar în sumă de 1000 lei pentru  Paţa Gheorghe în vederea publicării unui volum de proză.

         Art. 2 Suma  aprobată va fi decontată pe baza unor documente justificative.

        Art. 3 Primarul,  serviciul buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

 

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

22 aprilie 2010

NR.30