ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 

                    HOTĂRÂRE

privind darea în administrare Consiliului Judeţean Suceava a suprafeţei de teren de 5000mp, pentru construcţia obiectivului “ Staţie de transfer a deşeurilor provenite din bazinul Dornelor “, aferent proiectului  “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava “

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 13 mai 2010

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Vatra Dornei, raportul Serviciului DSIE şi raportul comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului;

In conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitate publică nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.G. nr. 26/2006 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) si (2), art. 12 alin. (1), art. 36 alin (7), art. 37 şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

      Art.1. Se aprobă darea în administrarea Consiliului Judeţean Suceava a suprafeţei de teren de 5000 mp, pentru construcţia obiectivului “Staţie de transfer a deşeurilor provenite din bazinul Dornelor “, în cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava “, teren identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Obiectivul de invesţitie “Staţie de transfer a deşeurilor provenite din bazinul Dornelor “, se va construi pe terenul care se afla în domeniul public al Municipiului Vatra Dornei, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect.

Art.3. Suprafaţa de teren care excede investiţiei, după edificarea acesteia, va reveni de drept proprietarului, municipiului Vatra Dornei.

Art.4 HCL 106/2008 privind acordul Consiliului local pentru atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren de 5000 mp situate în str. Unirii f.n. în vederea construirii unei staţii de transfer a deşeurilor provenite din bazinul Dornelor, se modifică în mod corespunzător.

Art.5. Primarul Municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

 

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

13 mai 2010

NR.32                       

 

 

 

 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

 

 

 

Ale terenului în suprafaţă de 5000 mp , care este dat în administrarea Consiliului Judetean Suceava, pentru construcţia obiectivului

“Staţie de transfer a deşeurilor provenite din bazinul Dornelor”,

aferent proiectului

“Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava “

 

 

 

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridica de la care se atribuie in administare terenul

Persoana juridica la care se atribuie in administrare terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Municipiul Vatra Dornei

Municipiul Vatra Dornei, judetul Suceava, domeniul public si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei

Consiliul Judetean Suceava