ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii contractului de  închiriere nr. 24495/21.10.2009 a centralei termice de la SC Regnafor SA în vederea furnizării agentului termic pentru locuitorii din strada Schitului

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 mai 2010

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale, precum şi ale art. (3) din HCL nr. 137/2009;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “dşi alin. (6) lit. “a”, pct.14 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 24495/21.10.2009 a centralei termice de la SC Regnafor SA în vederea furnizării agentului termic pentru locuitorii din strada Schitului, până la data de 15 mai 2011, cu posibilitate de prelungire conform legii.

           Art. 2 (a)Se aprobă efectuarea reparaţiilor la Centrala termică, în vederea autorizării funcţionării.

                         (b)Reparaţiile se vor efectua în perioada 15 mai 2010- 15 septembrie 2010.

                         c) Devizul cuprinzând sumele necesare pentru efectuarea reparaţiilor la Centrala termică va fi prezentat consiliului local.

        Art. 3 Contravaloarea chiriei va fi aprobată de către consiliul local, şi se va achita începând cu 15 septembrie 2010.

     Art. 4 Primarul municipiului, prin Serv. Contabilitate şi  DADP va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

Vatra Dornei

31 mai 2010

NR.33