ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea,funcţionarea şi organizarea comisiei speciale şi

a colectivului de specialisti pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Vatra Dornei

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 mai 2010

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

       În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor,oraşelor, municipiilor si judetelor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.548/8.07.1999 precum şi ale art. 21 alin. (1) din Legea  nr.213/1998 privin proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit. “a”, pct.14 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

                        Art.1 -  Se aprobă înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Vatra Dornei, în următoarea componenţă:

                         Presedinte : Ioan Moraru- primar municipiul Vatra Dornei

                         Membri: Secretar comisie Rodica Albei- p.secretar municipiu

                                    Saveta Ciocan- şef serviciu buget- contabilitate

                                    Cristina Lostun – şef serviciu urbanism

                                    Marinela Văcărescu- şef serviciu venituri

                      Art.2 -  Pentru îndeplinirea atribuţiilor cu care a fost investită prin lege,

comisia specială prevazută la art.1, va fi sprijinită de către un colectiv de specialişti din aparatul propriu  , format din următorii :

 

            1.  Benoni Irimescu – şef serviciu administraţia pieţei

            2. Marcel Nacu- inspector serviciul urbanism

            3. Eugenia Agapi- consilier  serviciul urbanism

            4. Mărioara Ioniţă- contabil sef DADP

            5. Şorodoc Nicolae- inginer DADP

            6. Teodora Gika- inspector serviciul contabilitate

            7. Cosmin Nacu- inspector cadastru

            8. Radu Nedelea- inginer silvic

            9.Ruxanda Orghici- referent locativ

            10. Gheorghe Luca – referent agricol

            11. Felicia Mezdrea- consilier juridic

            12. Bogdan Puşcaşu- consilier DSIE

            13. Iancu Ţurcanu- inspector achiziţii publice

                          

                        Art.3Comisiile numite vor îndeplini atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, iar inventarele vor fi însuşite prin hotărâre de către consiliului local, până la 30 iulie 2010.

                       Art.4 - Primarul municipiului, comisia specială şi colectivul de specialişti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

 

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

31 mai 2010

NR.34