ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării lucrărilor de canalizare menajeră şi apă pluvială pe străzile Tudor Vladimirescu, George Coşbuc, gen.Manoliu şi Negreşti

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 mai 2010

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“b” şi alin. 4 lit.,, f”, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001. – a administraţiei publice locale -Republicată ;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 Se aprobă realizarea lucrărilor de canalizare menajeră şi apă pluvială pe străzile Tudor Vladimirescu, George Coşbuc, gen. Manoliu şi  apă pluvială pe strada Negreşti.

           Art. 2  Se aprobă alocarea din bugetul local a sumelor necesare realizării obiectivelor prevăzute la art. 1.

            Art. 2 Primarul municipiului, prin DSIE şi Serviciul buget- contabilitate ,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

 

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

31 mai 2010

NR.35