ROMÂNIA                                      

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea redevenţei pentru cabinetele medicale individuale de medicină de familie din incinta creşei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava , întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 mai 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din  HG nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi ale art. (1) din HCL nr. 54/31.03.2009 ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.“a” ,  art.115 alin. (1) lit. ,,b”, precum şi art. 45  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă nivelul redevenţei pentru cabinetele medicale individuale de medicină de familie, proprietatea municipiului Vatra Dornei din incinta creşei, conform  anexei la prezenta hotărâre .

 

      Art. 2 Redevenţa  aprobată conform anexei la prezenta hotărâre va fi achitată trimestrial, în termen de zece ani.

      Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul venituri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

 

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

31 mai 2010

NR.37