ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea întocmirii unui raport de reevaluare a terenului proprietatea municipiului Vatra Dornei, situat în strada Negreşti nr. 11

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 mai 2010

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“cşi alin.(5) lit. .“c”, precum şi art. 45  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă întocmirea unor rapoarte de reevaluare a terenurilor proprietatea privată a municipiului Vatra Dornei, situate în strada Negreşti nr. 11 şi strada Miriştei nr. 22.

Art. 2 Finanţarea întocmirii raportului se va face de către solicitanţi.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget -contabilitate şi Compartimentul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

 

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

31 mai 2010

NR.38