ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea preţului de cumpărare a imobilului Cămin nefamilişti din strada Unirii nr. 115

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 mai 2010

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile  HCL nr. 169/30 octombrie 2009 precum şi art. 2 din HCL nr. 20/22.04.2010;

            În conformitate cu prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit”a” pct.2 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă cumpărarea  imobilului Cămin nefamilişti din strada Unirii nr. 115, proprietatea SC Dornafor SA, înscris în CF 8935, nr. cadastral 3120, la preţul de 360.000 lei, conform procesului verbal al comisiei de negociere.

          Art.2. Art.3 din HCL nr. 169/2009 se modifică şi va avea următorul cuprins: ,,Plata imobilului de la art.1, se va face cu achitarea unui avans de 10% în momentul încheierii contractului, iar restul sumei în 10 rate lunare egale consecutive, conform procesului verbal al comisiei de negociere.”

Art.3. Primarul municipiului, prin  serviciul  buget-contabilitate, compartimentul locativ şi juridic , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

31 mai 2010

NR.39