ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 200/18.12.2010 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Suceava operatorului

SC ACET SA Suceava

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 februarie 2010

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile  art. 31 ^ 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 21 ^ 1  al Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. ,,d”, alin. (6) lit. “a”  pct. 14 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Articol unic. Art. 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 200/18.12.2010 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Suceava operatorului SC ACET SA Suceava se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

,,Art. 1 – Se aprobă atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii  serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Suceava operatorului SC ACET SA Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                    CHIRUŢĂ VASILE   

 

                                                                                                              Contrasemnează

p.Secretar municipiu

Rodica Albei

Vatra Dornei

24.02.2010

NR. 4