ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru anul 2009

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, , întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 mai 2010

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.57  alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”b” , alin. (4) lit. ,,a,, precum şi art 45 din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă conturile anuale de execuţie pentru anul 2009 ale următoarelor bugete: bugetul local al municipiului Vatra Dornei, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul împrumuturilor interne, bugetul împrumuturilor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul veniturilor şi cheltuielilor în afara bugetului local, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

Vatra Dornei

31 mai 2010

NR.40