ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a  două garaje situate în strada Mihai Eminescu nr. 26 cu destinaţia spaţiu pentru prestări servicii

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 mai 2010

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        În conformitate cu dispoziţiile art. 4 si art. 5 alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

        În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. ,, c”, alin. (5) lit. ,,b”, ale art. 121 alin.(1) şi (2), ale art. 123 alin.( 1 )şi (2), precum şi ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată,

 

HOTĂRĂŞTE

           

      Art.1 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a  două garaje situate în strada Mihai Eminescu nr. 26 cu destinaţia spaţiu pentru prestări servicii.

     Art.2 Preţul de pornire la licitaţie, pentru imobilul mentionat la art. 1, este de 5 lei/mp/lună, preţ stabilit conform anexei 5 la HCL nr. 182/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2010, cu pas de licitare de 10% din preţul de pornire la licitaţie.

     Art.3  Primarul Municipiului, prin Serviciul Urbanism şi Compartimentul juridic  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

31 mai 2010

NR.42