ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea întocmirii unui PUD

pentru Str.Mihai Eminescu nr. 26-32

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 mai 2010

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.25 alin.(1) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.“d”,  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1  Se aprobă  întocmirea unui PUD pentru Str.Mihai Eminescu nr. 26-32, în vederea sistematizării zonei centrale .

     Art. 2 PUD arătat la art. 1 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Vatra Dornei.

     Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

                                                    Contrasemnează

                                                      p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

Vatra Dornei

31 mai 2010

NR.43