ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanţării organizării şi desfăşurării activităţii adăpostului de animale şi acordul, de principiu, pentru cumpărarea terenului aferent acestuia din strada Chilia f.n.

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 mai 2010

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Luând în considerare prevederile OUG nr. 155/2001 precum şi ale art. 1 din HCL nr. 69/30.04.2009 ;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , alin. (5) lit. “a” pct.19 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă finanţarea din bugetul local a organizării şi desfăşurării activităţii adăpostului pentru câini fără stăpân din strada Chilia f.n.

Art. 2 Se aprobă, de principiu, cumpărarea suprafeţei de 2000 mp teren, situat în str. Chilia f.n., Vatra Dornei,  proprietatea domnului Maxim Gheorghe Dorel şi Ungureanu Doina, aferent adăpostului pentru câini .

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serv. Contabilitate,  DADP şi Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

31 mai 2010

NR.44