ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 3 din HCL nr.39/26.02.2009

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a suprafeţei de 5700 mp teren, situat în strada Unirii nr. 66-78 în vederea construirii unui centru comercial

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 mai 2010

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        În conformitate cu dispoziţiile art. 4 si art. 5 alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, HCL nr. 39/2009, HCL nr. 80/2009;

        În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. ,, c”, alin. (5) lit. ,,b”, ale art. 121 alin.(1) şi (2), ale art. 123 alin.( 1 )şi (2), precum şi ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată,

 

HOTĂRĂŞTE

           

      Art.1       Art.3 din  HCL nr.39/26.02.2009 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,, Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului  teren de construcţii- proprietatea  Municipiului Vatra Dornei, situat în intravilanul Municipiului Vatra Dornei, str. Unirii 66-78,  în suprafaţă totală  de 4951 mp, în vederea construirii unui centru comercial” .

     Art.2 HCL nr. 80/2009 se modifică în mod corespunzător; Toate celelalte prevederi ale HCL nr.39/2009 şi HCL nr. 80/2009 rămân neschimbate.

    Art.3  Primarul Municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul juridic  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar,

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

31 mai 2010

NR.45