ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

  privind   aprobarea cofinanţării acţiunilor cultural artistice şi sportive organizate de  Clubul Copiilor şi Elevilor

           

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 mai 2010

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit. “a”,pct.4,5,  precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă cofinanţarea actiunilor cultural artistice şi sportive organizate de Clubul Copiilor si Elevilor, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă alocarea  sumei de  15.000 lei Clubului Copiilor şi Elevilor pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor cultural artistice .

Art. 3 Suma alocată conform art.1 va fi suportată din bugetul local şi va fi decontată pe bază de documente justificative.

Art.4 Primarul, prin Serviciul buget- contabilitate şi Casa de Cultură va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

 

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

31 mai 2010

NR.47                       

 

 

 

 

ANEXA LA HCL NR.______/31.05.2010

 

 

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR ORGANIZATE DE CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR VATRA DORNEI

 

1.                           Festivalul Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii şi tineret Muzritm – ediţia a XVI-a- 23-25 iulie 2010.

2.                          Târgul Copiilor şi elevilor meşteşugari (meşteşuguri artistice tradiţionale), expozitie-concurs-ediţia a III-a- 16-18 iulie 2010

3.                          Festivalul Naţional de Folclor pentru Copii ,, Dorna, plai de joc şi cântec- in memoriam prof. Gavril Moroşan”- ediţia a III-a- 20-22 iulie 2010