ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea strategiei municipale cu privire la  accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată pentru anul 2010

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 mai 2010

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(4) din HG nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi ale HCL nr. 118/2006 privind înfiinţarea Unităţii municipale pentru Monitorizarea ServiciilorComunitare de Utilităţi Publice;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit.“e”, precum şi art.45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

        Art. 1 Se aprobă stategia municipală cu  privire la  accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată pentru anul 2010, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

       Art. 2 Se aprobă planul de implementare a stategiei municipale cu  privire la  accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizat pentru anul 2010, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

 

 

 

 

 

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 10/31.01.2008.

Art. 4  Primarul municipiului, Serviciul DSIE şi DADP vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

 

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

31 mai 2010

NR.48