ROMÂNIA                                      

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării bustului dramaturgului Ion Luca, în vederea amplasării pe Aleea Scriitorilor din Parcul municipal

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 mai 2010

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilierul local Abutnăriţei Paraschiva, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În conformitate cu prevederile  Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.“a”pct.1,4,10  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art. 1  Se aprobă    realizarea bustului dramaturgului Ion Luca, în vederea amplasării pe Aleea Scriitorilor din Parcul municipal.

     Art.2      Se aprobă alocarea sumelor necesare din bugetul local pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 1.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Compartimentul urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

 

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

31 mai 2010

NR.49