ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transferului inventarului lucrărilor executate în cadrul programului SAMTID către operatorul SC ACET SA Vatra Dornei

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 februarie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, modificată şi completată prin OUG nr. 13/2008;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. ,,d”, alin. (6) lit. “a”  pct. 14 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1 – Se aprobă transferul inventarului lucrărilor executate în cadrul programului Samtid către  operatorul SC ACET SA Vatra Dornei, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 – Se aprobă scoatrea din evidenţele contabile a  mijloacelor fixe casate conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3 -  Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                    CHIRUŢĂ VASILE   

 

                                                                                                              Contrasemnează

p.Secretar municipiu

Rodica Albei

Vatra Dornei

24.02.2010

NR. 5