ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 

                    HOTARARE

privind desemnarea comisiei de sprijin a executivului Primăriei, în implementarea proiectelor de interes local

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 mai 2010

Avand in vedere Expunerea de motive a Iniţiatorului proiectului de hotărâre , raportul compartimentului de specialitate (serviciul DSIE), raportul comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului si protectia mediului şi al comisiei juridice;

In temeiul prevederilor art.  36 alin (2) litera “b” şi alin (4) litera “c”, precum şi  art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

HOTARASTE:

 

 

      Art.1. Se aproba comisia de sprijin a executivului Primăriei municipiului Vatra Dornei, în implementarea proiectelor de interes local, în următoarea componenţă:

-          Consilier Local CONSTANTIN PROBOTEANU

-          Consilier Local VASILE MIRONESCU

-          Consilier Local NICUŞOR COJOCARU

-          Consilier Local TIREL ROMANICĂ

Art.2. Comisia desemnată la art. 1 îşi va exercita competrenţele prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.5. Primarul Municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

Vatra Dornei

31 mai 2010

NR.50                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 la HCL nr. 50/2010

 

Competenţele comisiei de sprijin a executivului Primăriei, în implementarea proiectelor de interes local

 

 

-          Participă, împreună cu compartimentul de specialitate al Primăriei municipiului Vatra Dornei la intocmirea planului de actiuni pentru realizarea a politicilor de dezvoltare si intensificare a relatiilor interne şi externe ale localităţii; 

-            actioneaza, cu sprijinul serviciului de integrare europeana pentru cunoasterea de către cetăţenii municipiului a oportunităţilor şi programelor cu finantare externa, initiate si sustinute de Uniunea Europeana si de alte organisme internationale;

-           actioneaza pentru atragerea societatii civile la activitatile care au legatură cu procesul de integrare europeana si participa la programele societatii civile in domeniul integrarii europene;

-           colaboreaza cu serviciul Dezvoltare Strategică şi Integrare Europeană, in vederea initierii de catre autoritatea publică locală a unor proiecte cu finanţare UE in cadru programului operational regional si a programelor operationale sectoriale;

-           analizeaza si identifica eventuale bariere restrictive existente in ceea ce priveşte accesul cetăţenilor la servicii publice şi propune Consiliului Local programe de diminuare şi / sau eliminare a barierelor identificate;

-           face propuneri pentru strategia de dezvoltare a localităţii şi monitorizeaza aplicarea prevederilor cuprinse in aceasta;

-          monitorizează implementarea proiectelor şi programelor de dezvoltare ale localităţii,  in functie de indicatorii aprobaţi de către Consiliul Local, cu precadere cei proiectati (scop, buget), evaluează calitatea lucrărilor executate si face raportări periodice Consiliului Local privitor la concluziile monitorizării precum şi propuneri de remediere a eventualerlor deficienţe constatate; Participă în calitate de invitaţi şi la şedinţele de progres ale proiectelor, la recepţiile parţiale şi recepţiile la terminarea lucrărilor. Prezenţa reprezentanţilor Consiliului Local în aceste medii tehnice sunt cu caracter consultativ, fără drept de decizie.

-          colaborează cu Unitatea de Implementare a proiectelor în derulare;