ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a suprafeţei de 361 mp teren situat în strada Petreni nr. 41 în vederea construirii unei locuinţe

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 mai 2010

Având în vedere expunerea de motive a  primarului municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate; avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.13, alin.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii-Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “cşi alin. (5) lit.”b”, precum şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice local-Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 . Se aprobă concesionarea, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 361 mp, teren situat în Str.Petreni, parte din PT 30456, în vederea  construirii unei locuinţe.

Art. 2 Nivelul de pornire la licitaţie al redevenţei va fi de 30 euro/mp, conform raportului de evaluare,  cu pas de licitare de 5% din preţul de pornire .

Art. 3 Durata concesiunii se stabileşte la 49 ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

Art.4 Plata redevenţei se va face în termen de 6 ani de la data încheierii contractului de concesiune.

Art. 5 Primarul, prin Serviciul Venituri, Compartimentul Cadastru şi Serviciul buget contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

31 mai 2010

NR.51