ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 3000 lei pentru  cofinanţarea organizării competiţiei de downhill din cadrul Festivalului Naţional al Sporturilor  Extreme

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 mai 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 3000 lei pentru cofinanţarea organizării competiţiei de downhill din cadrul Festivalului Sporturilor Extreme, care se va desfăşura în perioada 26-27 iunie 2010.

          Art. 2 Suma alocată va fi decontată pe baza unor documente justificative.

            Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate şi Serviciul de Promovare a Turismului şi Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

 

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

31 mai 2010

NR.52