ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  Proiectului ,, Promovarea produsului turistic Ţara Dornelor  şi a cheltuielilor legate de proiect

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17 iunie 2010

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Programul Operaţional Regional   Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului Domeniul major de intervenţie 5.3Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică Operaţiunea - Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice  şi a activităţilor de marketing specifice,  precum şi art.  44, alin.1 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.d şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă proiectul “ Promovarea produsului turistic Ţara Dornelor  ”. 

Art.2. Se aprobă suportarea cheltuielilor legate de proiect, astfel:

- 16.755,86 lei – contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

- orice cheltuieli conexe aferente proiectului şi care cad în sarcina solicitantului.

Art.3. Primarul municipiului, prin  DSIE, SPTS şi serviciul contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

17 iunie 2010

NR.53