ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind modificarea anexei la HCL nr. 34/30.03. 2006  privind stabilirea criteriilor de acordare de bunuri în compensare persoanelor îndreptăţite conform Legii nr.10/2001 şi punerea la dispoziţie a unor loturi de teren în vederea acordării în compensare conform Legii nr.10/2001

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17 iunie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1  Se aprobă excluderea din lista bunurilor disponibile în vederea compensării în conformitate cu Legea nr. 10/2001, aprobată conform anexei la HCL nr. 34/30.03. 2006  a poziţiei 4- imobil teren în suprafaţă de 280 mp, situat în strada Oborului f.n..

        Art. 2  Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 34/30.03.2006 rămân neschimbate                

       Art. 3 Primarul municipiului, prin Comisia internă pentru analizarea notificărilor formulate conform Legii nr.10/2001 şi Compartimentul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

 

Vatra Dornei

17 iunie 2010

NR.55