ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.108/29.11.2002 privind nominalizarea spaţiilor comerciale ce vor fi scoase la vânzare conform Legii nr.550/2002, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17 iunie 2010

Având în vedere expunerea de motive a primarului municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile Legii nr.550/2002, privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimonial regiilor autonome de interes local ;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.,,c” şi alin. (5) lit. ,,b” precum şi art.45  din Legea nr.215/2001- a administraţiei publice locale – Republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE:

           Art.1 Se aprobă modificarea HCL nr.108/29.11.2002 privind nominalizarea spaţiilor comerciale ce vor fi scoase la vânzare conform Legii nr.550/2002, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, după cum urmează:

Spaţiul de la poziţia 1 din Anexa nr.2 a HCL nr.108/29.11.2002, deţinut cu contract de închiriere de către SC LA EUGEN SRL, strada Luceafărului nr. 13,  cu profil comerţ, se exclude din lista spaţiilor comerciale care sunt revendicate în temeiul Legii nr. 10/2001şi a căror proceduri de vânzare sunt suspendate de drept, având în vedere Sentinţa civilă nr. 791/2004 a Tribunalului Suceava, definitivă şi irevocabilă prin decizia nr. 760/9.02.2010  .

          Art.2 Spaţiul arătat la articolul 1, va fi inclus în anexa 1 a HCL nr. 108/29.11.2002 şi va fi  vândut conform prevederilor Legii nr. 550/2001.

         Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciile de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

Vatra Dornei

17 iunie 2010

NR.56