ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea documentaţiei de licitaţie în vederea  concesionării prin licitaţie publică deschisă  a suprafetei de   361 mp teren situat in str. Petreni, nr.41,  în vederea construirii unei locuinţe

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava,întrunit în şedinţă extraordinară în dat de 17 iunie 2010

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        În conformitate cu dispoziţiile art. 4 si art. 5 alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi HCL nr. 51/31.05.2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a suprafeţei de 361 mp teren situată  în str. Petreni nr.41 în vederea construirii unei locuinţe;

        În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. ,, c”, alin. (5) lit. ,,b”, ale  art. 123 alin.(2), precum şi ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art.1. Se aprobă documentaţia de licitaţie în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă a suprafetei de 361 mp teren situat in str. Petreni nr.41, pentru construirea  unei locuinte, conform anexei la prezenta hotărâre.

      Art.2. Imobilul  teren de constructii – având datele de identificare cadastrală  parte din PT.30.698 din CF 30.698  este proprietate privată a municipiului Vatra Dornei, se află în circuitul civil, fiind destinat valorificării prin licitaţie publică, conform prevederilor legale în vigoare.

   Art.3. Se modifică prevederile art.4 din HCL nr.51/31.05.2010, în sensul că pretul  redeventei va fi achitat în 20 de ani”.

     Art.4  Primarul Municipiului, prin Serviciul Urbanism şi Compartimentul juridic  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

17 iunie 2010

NR.58