ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării prin protocol a managementului asistenţei medicale a Spitalului Municipal Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 28 iunie 2010

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art. 2), art. 16) din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 56/2009 -Norme metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, ale art. 3, anexa 2- pct 296 din  HG nr. 529/2010, Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare- preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria municipiului Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice ;

 În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”, alin. 6 lit. ,,a”, pct. 3, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă preluarea pe bază de protocol de predare- preluare a managementului asistenţei medicale a Spitalului Municipal Vatra Dornei încheiat între Direcţia de Sănătate Publică Suceava şi  Consiliul local al municipiului Vatra Dornei . 

Art. 2 Se împuterniceşte primarul municipiului, domnul Ioan Moraru, pentru semnarea  protocolului de predare- preluare prevăzut la art.1.

 Art. 3 Primarul municipiului, prin serviciile de specialitate  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PROBOTEANU CONSTANTIN

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

28 iunie 2010

NR.59