ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Master Planului pentru Proiectul

,, Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”

 Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 februarie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile  din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale  Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (4) lit. ,,f”, alin. (6) lit. “a”  pct. 14 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

 Art. 1 Se aprobă Master planul pentru Proiectul ,, Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

Art. 2 -  Primarul municipiului Vatra Dornei, prin DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                    CHIRUŢĂ VASILE   

 

                                                                                                              Contrasemnează

p.Secretar municipiu

Rodica Albei

Vatra Dornei

24.02.2010

NR. 6