ROMÂNIA                      

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifului unic pentru furnizarea Serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare de  către operatorul SC ACET SA SUCEAVA

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 30 iunie 2010

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;

            Hotărârea Consiliului local nr. 13/11.03.2010 , Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare înregistrat sub nr. 17/13.04.2010 şi nr. 5013/13.04.2010;

            În conformitate cu prevederile  art 12 alin. (1) lit. ,,i” din  Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 8 alin. (2) lit. ,,i” din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificate şi completate prin OUG nr. 13/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a” pct.14, art.115 alin. (1) lit. ,,b” precum şi art. 45  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1   Se aprobă tariful unic pentru furnizarea Serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare  de către operatorul S.C. ACET S.A. Suceava în cadrul contractului de delegare, începând cu data de 1.07.2010, după  cum urmează:

-         apă potabilă –   2,65 lei/mc ( fără TVA )

-         canalizare – epurare –  1,39 lei/mc (fără TVA ).

            Art. 2 Se împuterniceşte domnul primar Ioan Moraru, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava , să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava pentru aprobarea tarifelor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

            PROBOTEANU CONSTANTIN

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

 

 

Vatra Dornei

30 iunie 2010

NR.60